Правила и условия

1. Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия на Договор за покупко-продажба между ПЮР5 Нутриентс ЕООД вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 123737420, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, бул. Розова Долина №7г, ет. 4, офис 8, наричано по-долу за краткост pureforlife.bg – от една страна и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наричано по-долу за краткост „Клиент” – от друга страна, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин pureforlife.bg стоки.

2. Дефиниции

Правила и условия, които е нужно да спазват всички посетители на сайта за CBD продукти Pure For Life При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

2.1. „Уебсайт/сайт” („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

2.2. ПЮР5 Нутриентс ЕООД вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 123737420, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, бул. Розова Долина №7г, ет. 4, офис 8, имейл: [email protected]

2.3. https://www.pureforlife.bg е уебсайт за електронна търговия, който е собственост на ПЮР5 Нутриентс ЕООД и представлява виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

2.4. „Клиент” е регистрирано в pureforlife.bg, съгласило се с настоящите Общи условия юридическо лице или физическо лице с навършени 18 години. 

2.5. „Клиентски профил” е обособена част в pureforlife.bg, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана от pureforlife.bg, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информацията за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия pureforlife.bg, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин и др.

2.6. „Потребителско име” е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, с които той се индивидуализира в pureforlife.bg

2.7. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в pureforlife.bg стоки.

2.8. „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането ѝ на пазара, или се представя за производител като поставя върху стоката опаковката ѝ, върху техническата или търговската документация за нея, своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

2.9. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.

2.10. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока, включваща данък  добавена стойност и всички допълнителни данъци и такси.

2.11. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

2.12. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

2.13. „Информационна система/Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

2.14. „IP адрес„ (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

2.15. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

2.16. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

2.17. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

3. Предмет

Pureforlife.bg предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в онлайн магазин pureforlife.bg стоки като гост или след регистрация чрез отправяне на заявка за поръчка и заплащане на съответната продажна цена при доставка. Клиента се съобразява и стриктно спазва настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници pureforlife.bg изисквания за конкретните стоки.

4. Условия съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ)

Поръчката, извършена от Клиента и приета от ПЮР5 Нутриентс ЕООД посредством онлайн магазина pureforlife.bg е със силата на договор за покупко-продажба от разстояние. Този договор се сключва на базата на направеното от нас предложение чрез горепосочения електронен магазин, неговото приемане от Клиента (Потребителя) чрез натискане на бутона „Купи“ и попълването на изискващите се данни за идентификация, контакт и доставка. Договорът се счита за сключен след натискане на бутон за потвърждаване на поръчката и получаване на имейл от страна на pureforlife.bg с данните за поръчката и потвърждение за успешното ѝ приемане.

графика на правила и условия с човек цъкащ за холограми в зелен канабисов цвят

5. Регистрация

5.1. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в pureforlife.bg стоки, Клиентът трябва: Да се е съгласил с общите условия на уебсайта и да е попълнил вярно данните за доставка вклчващи: име, адрес, телефон и електронна поща. Дава му се и възможността да се регистрира в нашият онлайн магазин. При регистрация той трябва да попълни нашият електроннен регистрационен формуляр, намиращ се на следния интернет адрес – www. pureforlife.bg.

5.2. При попълване на електронния формуляр за регистрация Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронния формуляр на pureforlife.bg данни. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация са верни, пълни и точни, и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

5.3. В случай, че Клиент на pureforlife.bg предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, pureforlife.bg има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на изявлението Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационния формуляр.

5.4. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез pureforlife.bg стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

5.5. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

6. Промени в Общите условия

6.1. Предлаганите от pureforlife.bg стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог. Във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от pureforlife.bg.

6.2. При извършване на промени в Общите условия, pureforlife.bg се задължава да уведоми Клиента като изпрати на електронната му поща, публикува на видно място в уебсайта pureforlife.bg и/или изпрати съобщение до клиентския му профил за изменението на Общите условия. Във вида съобщение трябва да фигурира изменения текст от Общите условия или да присъства електронна препратка към интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

6.3. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и pureforlife.bg, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

7. Публикуване на информация за стоките на pureforlife.bg

7.1. pureforlife.bg публикува на адрес https://pureforlife.bg описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка. Информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.

7.2. pureforlife.bg не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката. 

8. Заявка за покупка

8.1. Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

 • определяне на вида и количеството на стоката чрез натискане на виртуален бутон „Купи”, обозначен срещу съответна стока;
 • преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката;
 • избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;
 • заявката за покупка на стока от pureforlife.bg се счита за извършена след натискане на бутона “ПОТВЪРДИ ПОРЪЧКАТА”;
 • Когато „Клиентът” прави своята поръчка, той изрично потвърждава, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна.

8.2. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за pureforlife.bg не възниква задължение за нейното изпълнение.

9. Приемане на заявката

Заявката за покупка се приема от pureforlife.bg чрез изпращане на съобщение до имейла за кореспонденция с Клиента, което съдържа: информация за заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността ѝ на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до имейла му за кореспонденция.

10. Цени

10.1. Всички цени във pureforlife.bg са в български левове, с включен ДДС. Обявената цена следва да отговаря на чл. 19 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

10.2. Указаните в pureforlife.bg цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.

10.3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.

11. Начини на плащане

11.1. Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

 • чрез наложен платеж в брой от Клиента или от посочено от него трето лице, различно от превозвача, в момента на доставката;

11.2. Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, в момента на получаването на стоката;

12. Доставка

12.1. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 1-3 работни дни. В случаите, когато стоката не е получена след изтичането на максималния предвиден срок за доставка, клиентът е длъжен да информира служителите на pureforlife.bg в срок от 5 работни дни, за да се изясни причината за забавянето и/или липсата на поръчаната стока. В случаите, когато няма подаден сигнал от Клиента, pureforlife.bg не носи отговорност за недоставени стоки.

12.2. Всички поръчки, направени след 14:00 ч. в рамките на делничен ден, се обработват и изпращат същия или на следващия работен ден и биват получени на по-следващия работен ден (включително и събота по желание на Клиента).

12.3. Всички поръчки, направени през събота и неделя, се обработват и изпращат в понеделник и биват получени във вторник или сряда.

12.4. Всички поръчки, направени извън работно време, през събота или неделя или по празници, се обработват през първия или втория работен ден след деня на получаване на поръчката.

12.5. Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида ѝ и транспорта за доставка.

13. Предаване на стоката

13.1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

13.2. При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи.

13.3. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, pureforlife.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

14. Право на отказ

14.1. При получаване на пратката Клиентът има право да провери съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката е необходимо да се обърне към куриера, който от своя страна е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката;

14.2. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед;
 • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

двама мъже стискат ръце в съгласие относно материалите споделени за нашия уебсайт и конопени продукти.14.3. Клиент, който е потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от „Клиента” или от трето лице посочено от него, различно от превозвача. В случай че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати писмено заявление за отказ от сключения договор до pureforlife.bg и да върне стоката с ненарушена цялост, заедно с всички прилежащи етикети и съпътстващи документи (например касова бележка, фактура, гаранция, упътване). Важно условие е стоката да не е употребявана, да няма видими следи от употреба и да е в оригиналната си опаковка, което позволява да бъде предложена за повторна продажба без да се налага предлагането ѝ на по-ниска цена в сравнение с първоначалната ѝ продажба. Искане за връщане на продукт се счита за неоснователно, ако някое от горепосочените условия не е изпълнено. Формулярът за връщане на продукт може да бъде изискан на имейл [email protected].

Съгласно чл. 57, точка 4 и точка 5 от ЗЗП правото на отказ не важи за доставката на стоки, които подлежат на бързо разваляне или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, както за запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. В този смисъл потребителите не могат да се откажат и да върнат хранителни продукти с кратък срок на годност, изискващи хладилно съхранение, както и плодове и зеленчуци.

14.4. pureforlife.bg е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ и е изпратил стоката обратно към pureforlife.bg, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП.

14.5. Клиентът има право да замени закупена от pureforlife.bg стока в срок от 14 календарни дни от датата на получаване на продукта. Замяната се осъществява веднага след като pureforlife.bg получи пратката и се увери, че стоката е в ненарушен търговски вид, т.е няма видими следи от употреба и е в оригиналната си опаковка, заедно с всички прилежащи етикети и съпътстващи документи. Формулярът за замяна на продукт може да бъде изискан на имейл [email protected]. Разходите за куриерски услуги в двете посоки при замяна са за сметка на Клиента.

14.6. В случай на упражняване на правото си за отказ или замяна, Клиентът е длъжен да изпрати стоката на адрес – гр. Казанлък, бул. Розова Долина №7г, ет.4, офис 8 без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който Клиентът е информирал pureforlife.bg за отказа си от настоящия договор. Връщането на закупени стоки е изцяло за сметка на Клиента.

14.7. При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС) или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).

15. Права и задължения на pureforlife.bg

15.1. pureforlife.bg се задължава:

 • да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;
 • да достави в срок заявената за покупка стока;
 • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

15.2. pureforlife.bg има право:

 • да инсталира върху компютрите на Клиента бисквитки (cookies) съгласно Политиката на ПЮР5;
 • да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на pureforlife.bg. Pureforlife.bg запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на pureforlife.bg и в клиентския профил на Клиента;
 • да изпраща търговски съобщения до Клиента съгласно Политиката за поверителност на ПЮР5 с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

15.3. pureforlife.bg няма задължение за:

Осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и pureforlife.bg, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Pureforlife.bg не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на pureforlife.bg (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).

16. Ограничаване на отговорността

16.1. Pureforlife.bg полага грижа за информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

тетрадка и химикал символизиращи всички общи условия на този конопен уебсайт16.2. Ако част от артикулите, публикувани в уебсайта за електронна търговия от pureforlife.bg не са физически налични на склад при нас, а в складове на контрагенти, поради което е възможно pureforlife.bg да не е в състояние да изпълни направена поръчка от страна на Клиента. В такъв случай pureforlife.bg си запазва правото едностранно да откаже изпълнението на сключен договор с Клиент при невъзможност да изпълни дадена поръчка в срок от 30 дни след постъпването ѝ, ако не са налице други уговорки, с което Клиентът се съгласява безусловно. Pureforlife.bg уведомява по телефона или чрез имейл Клиента при невъзможност да изпълни сключен договор. При невъзможност да се свърже с Клиента на посочените имейл или телефон в рамките на 3 работни дни, pureforlife.bg прекратява изпълнението на сключен договор едностранно.

16.3. Pureforlife.bg не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на pureforlife.bg.

16.4. Pureforlife.bg  не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на pureforlife.bg.

16.5. Доколкото pureforlife.bg не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, pureforlife.bg не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

16.6. Pureforlife.bg не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством pureforlife.bg.

16.7. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в pureforlife.bg и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, pureforlife.bg не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези интернет страници и ресурси. Pureforlife.bg не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание.

16.8. Pureforlife.bg няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва магазина.

17. Връзки към сайтове на трети страни/услуги на трети страни

17.1. pureforlife.bg може да съдържа връзки към други уебсайтове („Свързани сайтове“). Тъй като свързаните сайтове не са под контрола на Пюр 5 Нутриентс, Пюр 5 Нутриентс не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт, включително без ограничение всяка връзка, съдържаща се в свързан сайт, или всякакви промени или актуализации на свързан сайт. Пюр 5 Нутриентс ви предоставя тези връзки само за удобство и включването на каквато и да е връзка не означава одобрение от Пюр 5 Нутриентс на сайта или каквато и да е връзка с неговите оператори.

17.2. Някои услуги, предоставени чрез www.pureforlife.bg, се предоставят от сайтове и организации на трети страни. Използвайки всеки продукт, услуга или функционалност, произхождащи от домейна www.pureforlife.bg, с настоящото потвърждавате и се съгласявате, че Пюр 5 Нутриентс може да споделя такава информация и данни с всяка трета страна, с която Пюр 5 Нутриентс има договорни отношения за предоставяне на искания продукт, услуга или функционалност от името на потребителите и клиентите на pureforlife.bg.

17.3. Без незаконна или забранена употреба/Интелектуална собственост Вие получавате неизключителен, непрехвърляем, отменяем лиценз за достъп и използване на pureforlife.bg стриктно в съответствие с тези условия за ползване. Като условие за вашето използване на Сайта, вие гарантирате на Пюр 5 Нутриентс, че няма да използвате Сайта за цели, които са незаконни или забранени от тези Условия. Не можете да използвате Сайта по начин, който би могъл да повреди, деактивира, претовари или увреди Сайта или да попречи на друга страна да използва и да се наслаждава на Сайта. Нямате право да получавате или да се опитвате да получите каквито и да е материали или информация чрез средства, които не са умишлено предоставени или предоставени чрез Сайта.

17.4. Цялото съдържание, включено като част от Услугата, като текст, графики, лога, изображения, както и тяхната компилация и всеки софтуер, използван на Сайта, е собственост на Пюр 5 Нутриентс или неговите доставчици и е защитено от авторското право и други закони които защитават интелектуалната собственост и правата на собственост. Вие се съгласявате да спазвате и спазвате всички бележки за авторски права и други известия, легенди или други ограничения, съдържащи се в такова съдържание и няма да правите никакви промени в него.

17.5. Вие нямате право да променяте, публикувате, предавате, извършвате обратен инженеринг, нямате право да участвате в прехвърлянето или продажбата, да създавате производни произведения или по какъвто и да е начин да използвате някое от съдържанието, изцяло или частично, намерено на Сайта. Съдържанието на хранителни вещества Пюр 5 не е за препродажба. Използването от ваша страна на Сайта не ви дава право да използвате каквото и да било неразрешено защитено съдържание и по-специално няма да изтривате или променяте каквито и да било права на собственост или бележки за приписване в каквото и да е съдържание. Вие използвате защитено съдържание единствено за ваша лична употреба и нямате право да използвате съдържанието за друго без изричното писмено разрешение на Пюр 5 Нутриентс и собственика на авторските права. Вие се съгласявате, че не придобивате никакви права на собственост върху защитеното съдържание. Ние не ви предоставяме никакви лицензи, изрични или подразбиращи се, за интелектуалната собственост над Пюр 5 Нутриентс или нашите лицензодатели, освен ако това е изрично упълномощено от тези Условия.

18. Права и задължения на Клиента

18.1. Клиентът се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и имейл;
 • да плати цената на заявената от него стока;
 • да заплати разходите по доставката, освен в случаите, когато е отбелязано друго;
 • да получи стоката;
 • да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
 • да не прави достояние на трети лица потребителското име и паролата си и да уведомява незабавно pureforlife.bg в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;
 • с оглед спецификата на интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „Изход”;
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването ѝ.

18.2. Клиентът има право:

 • на достъп в режим онлайн до pureforlife.bg при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от pureforlife.bg. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.
 • на достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
 • да получава електронни търговски съобщения от pureforlife.bg, ако изрично е дал своето съгласие за това;
 • да оттегли своето съгласие по всяко време, като:
  – използва връзката “Отпиши се” в съобщенията, които получава от pureforlife.bg;
  се свърже с pureforlife.bg, използвайки данните за контакт, посочени в уебсайта.

18.3. Клиентът се задължава при ползване на pureforlife.bg:

 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно pureforlife.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите (“denial of service”);
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в pureforlife.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията по предходната алинея pureforlife.bg има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи pureforlife.bg има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

19. Лични данни

19.1. Защитата на личните данни на нашите потребители е важна грижа за нашата фирма. Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация – име, телефонен номер, адрес за доставка, имейл. ПЮР5 Нутриентс ЕООД не събира лични данни от Вас, освен ако Вие не ги предоставите в случаи, в които поръчвате от нас стоки или се абонирате за информационния ни бюлетин.

19.2. ПЮР5 Нутриентс ЕООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация с Вас. ПЮР5 Нутриентс ЕООД няма да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на ПЮР5 Нутриентс ЕООД са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

19.3. Вие сами контролирате информацията, която предоставяте на ПЮР5 Нутриентс ЕООД за себе си. Ако обаче изберете да не споделяте тази информация с ПЮР5 Нутриентс ЕООД, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.

19.4. Пълна информация за правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR), можете да откриете в нашата Политика за поверителност.

20. Разкриване на информацията

Pureforlife.bg се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • в други посочени в закона случаи.

21. Прекратяване

21.1. Клиентът може по всяко време да поиска от pureforlife.bg заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажна цена и разходи за доставка.

21.2. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 • преустановяване на дейността на pureforlife.bg;
 • прекратяване поддържането на магазина;
 • или в други предвидени от закона случаи.

22. Разваляне на договора

Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

23. Обезщетения

23.1. Клиентът е длъжен да обезщети pureforlife.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

23.2. Клиентът е длъжен да обезщети pureforlife.bg за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

24. Недействителност

Страните декларират в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да доведе до недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

25. Решаване на спорове

Всички спорове между страните се решават чрез разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град Казанлък.

26. Писмена форма

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта pureforlife.bg и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

27. Права на интелектуална собственост

27.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия pureforlife.bg (включително наличните бази данни) са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на ПЮР5 Нутриентс ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на pureforlife.bg и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

27.2. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е pureforlife.bg или трето лице.

27.3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на pureforlife.bg, Клиентът дължи на pureforlife.bg неустойка в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава pureforlife.bg от правото да претендира за обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

28. Приложимо право

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

В случай че имате въпроси и препоръки по отношение на настоящите Общи условия, предоставяните в pureforlife.bg услуги и други, моля да ги изпращате на следния имейл: [email protected].

29. Свържете се с нас

Пюр 5 Нутриентс приветства вашите въпроси или коментари относно Условията:

Имейл адрес: [email protected]

Телефонен номер: 0879/ 272 244

В сила от 01 декември 2021 г

Shopping Cart